วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงสร้างรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง 30248 งานวีดีโอ                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2                        เวลา 40 ชั่วโมง               จำนวน 1 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอแบบต่างๆ คุณสมบัติและมาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ ระบบโทรทัศน์ กระบวนการตัดต่อวิดีโอ เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างงานวิดีโอ ศึกษาคำสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น การเขียน scrip   การจัดการเกี่ยวกับโปรแกรม   การจับวิดีโอ การแก้ไขไฟล์วิดีโอ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดทำข้อความประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนำไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ และนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และสามารถสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์ที่บูรณาการกับองค์ความรู้ต่างๆ แล้วนำเสนอข้อมูลอย่างมีประโยชน์ สร้างสรรค์มีจิตสำนึกและความผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถวางแผนและเตรียมงานในการจัดทำงานวีดีโอได้
2. นักเรียนสามารถถ่ายทำและเตรียมข้อมูล ที่ต้อใช้ประกอบงานวีดีโอได้
3. นักเรียนสามารถตัดต่อวีดีโอได้
4. นักเรียนสามารถนำงานวีดีโอที่ได้ออกไปเผยแพร่ อย่างสร้างสรรค์ได้
รวมทั้งหมด 4 ผลการเรียนรู้

 รหัสวิชา ง 30248   รายวิชา งานวีดีโอ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

หน่วยที่
ชื่อหน่วย
เนื้อหา
เวลา/คาบ
หมายเหตุ
1
การวางแผนและเตรียมงาน
Ø  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวีดีโอ
Ø  การจัดทำสคริปต์การถ่ายทำหรือ Story board
6
10 คะแนน
2
การถ่ายทำและเตรียมข้อมูลอื่นๆ
ที่ต้องใช้ประกอบ
Ø  การถ่ายทำวีดีโอ
Ø  การเตรียมข้อมูลที่ใช้ในงานวีดีโอ
6
10 คะแนน
3
การตัดต่อวีดีโอ
Ø  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม
Ø  การนำเข้าไฟล์มีเดียเข้ามาใช้งาน
Ø  เริ่มต้นงานตัดต่อวีดีโอ
Ø  เทคนิคการเปลี่ยนฉากในงานวีดีโอ
Ø  เทคนิคการแพนและครอปภาพในงานวีดีโอ
Ø  วีดีโอเอฟเฟ็กต์ในงานวีดีโอ
Ø  การสร้างข้อความ
Ø  การทำงานกับเสียง (Audio)
Ø  การสร้าง Credit Roll
Ø  การประมวลผลงานวีดีโอที่ตัดต่อเสร็จไปใช้งาน
14
40 คะแนน
4
การนำงานวีดีโอที่ได้ไปเผยแพร่
Ø  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน (Workshops)
Ø  การผลิตชิ้นงาน
14
40 คะแนน
     รวม
40
100 คะแนน