วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงสร้างรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง 30248 งานวีดีโอ                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2                        เวลา 40 ชั่วโมง               จำนวน 1 หน่วยกิต
ศึกษาหลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอแบบต่าง ๆ คุณสมบัติและมาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ ระบบโทรทัศน์ กระบวนการตัดต่อวิดีโอ เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างงานวิดีโอ ศึกษาคำสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น การเขียน scrip   การจัดการเกี่ยวกับโปรแกรม   การจับวิดีโอ การแก้ไขไฟล์วิดีโอ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดทำข้อความประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนำไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
   ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และสามารถสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์ที่บูรณาการกับองค์ความรู้ต่างๆ แล้วนำเสนอข้อมูลอย่างมีประโยชน์ สร้างสรรค์มีจิตสำนึกและความผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
1.  แสดงความรู้ และหลักการเกี่ยวกับพื้นฐานการตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอดิจิตอล
          2. ปฏิบัติการสร้าง ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ ด้วยระบบดิจิตอล
รวมทั้งหมด 2 ผลการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง 30248   รายวิชา งานวีดีโอ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลำดับ
เนื้อหา
สาระสำคัญ
เวลา/คาบ
หมายเหตุ
1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานวีดีโอ
ในบทแรกจะกล่าวถึงภาพรวมการทำงานวิดีโอ รู้จักฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ใช้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเผยแพร่วิดีโอให้เหมาะสมกับสื่อในปัจจุบัน และแนะนำโปรแกรม Sony Vegas Pro ที่เป็นโปรแกรมหลักที่จะใช้ศึกษาในสื่อการเรียนนี้
2
2
การจัดทำสคริปต์การถ่ายทำ หรือ Storybord
ในบทนี้จะกล่าวถึงการวางแผนและเตรียมงานที่จะช่วยทำให้เรารู้ว่าจะต้องถ่ายทำอะไรบ้าง และถ่ายทำในเวลาใดเรียงลำดับกันไป เพื่องานจะได้ออกมาอย่างมีคุณภาพ
2
3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม
ในบทนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความคุ้นเคยกับส่วนประกอบของโปรแกรม Sony Vegas Pro และการเริ่มสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาใช้งาน เพื่อที่จะใช้งานได้อย่างรวดเร็วในบทต่อๆ ไป
2
4
การนำเข้าไฟล์มีเดีย
ในบทนี้จะศึกษาเกี่ยวกับการนำไฟล์มีเดียเข้ามาใช้งานในโปรแกรม Sony Vegas Pro ซึ่งไฟล์มีเดียนั้นมีแหล่งที่มามากมาย ทั้งจากอุปกรณ์ ไฟล์ที่มีอยู่ในฮาร์ดดิสก์ หรือการนำมาจากอินเทอร์เน็ต
2
5
เริ่มต้นงานตัดต่อวีดีโอ
โปรแกรม Sony Vegas Pro มีเครื่องมือต่างๆ ในการทำงานกับคลิปวีดีโอที่เรานำเข้ามา เช่นการเรียงลำดับและปรับแต่งคลิปวีดีโอบนแทร็ก (Track) และไทม์ไลน์ (Timeline) การเลือกส่วนของคลิปที่ต้องการ ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้จักเครื่องมือต่างๆ ใน Sony Vegas Pro เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับงานตัดต่อวีดีโอที่จะกล่าวถึงต่อไป
2
6
เทคนิคการเปลี่ยนฉากในงานวีดีโอ
Transitions หรือรูปแบบการเปลี่ยนฉากนับเป็นจุดเด่นหนึ่งของโปรแกรม Sony Vegas Pro ที่มีให้เลือกใช้อย่างมากมาย และใช้งานง่าย ทำให้วิดีโอดำเนินเรื่องได้ต่อเนื่อง น่าสนใจ และดูเป็นงานมืออาชีพมากขึ้น บทนี้จะแนะนำการใช้ Transitions ให้กับวิดีโอ และการปรับแต่งค่า Transitions ที่ควรทราบ
2
7
เทคนิคการแพนและครอปภาพในงานวีดีโอ
เทคนิค Pan/Crop เป็นเทคนิคทั่วไปในงานวิดีโอ ทำให้วิดีโอต้นฉบับที่อาจจะไม่น่าสนใจเท่าใด ให้กลายเป็นวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวและน่าสนใจขึ้น หรือใช้เพื่อย่อขยายภาพวิดีโอเพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ได้ จึงเป็นสิ่งที่ผู้เริ่มต้นงานวิดีโอทุกคนควรเรียนรู้และฝึกฝนไว้ใช้งาน
2
8
วีดีโอเอฟเฟ็กต์ในงานวีดีโอ
การใส่เอฟเฟ็กต์ให้กับวิดีโอนั้นมีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เช่นเป็นการแก้ไขปรับแต่งให้วิดีโอมีความสมบูรณ์ขึ้น หรือเป็นการทำให้วิดีโอมีความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งเอฟเฟ็กต์ใน Sony Vegas Pro นั้นมีให้ใช้มากมายหลายหมวดหมู่ แต่การนำมาใช้นั้นมีหลักการที่เหมือนกัน จะต่างกันตรงรายละเอียดของเอฟเฟ็กต์แต่ละตัว ซึ่งในบทนี้จะแนะนำวิธีการนำเอฟเฟ็กต์มาใช้ และการปรับค่าคุณสมบัติของเอฟเฟ็กต์
2
9
การสร้างข้อความ
ในการใช้ข้อความใน Sony Vegas Pro นั้น มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง กล่าวคือในโปรแกรมเองก็มีเครื่องมือสร้างข้อความตัวอักษรสำเร็จรูปให้ใช้ ซึ่งนับว่ามีประสิทธิภาพมากทีเดียว และเรายังสามารถสร้างข้อความจากโปรแกรมอื่นๆ ภายนอก และนำข้อความที่ได้มาใช้ใน Sony Vegas Pro ภายหลังได้ ซึ่งบทนี้จะแนะนำการสร้างข้อความมาใช้ด้วยวิธีที่หลากหลาย
2
10
การทำงานกับเสียง (Audio)
เสียงก็นับเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับงานวิดีโอ แม้ Sony Vegas Pro เป็นเครื่องมือตัดต่อวิดีโอ แต่เรื่องเสียงก็สามารถทำงานในโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน ทั้งการอัดบันทึกเสียง และการใส่เอฟเฟ็กต์ต่างๆ ให้กับเสียง ซึ่งจะทำให้งานวิดีโอมีความสมบูรณ์มากขึ้น
2
11
การประมวลผลงานวีดีโอที่ตัดต่อเสร็จไปใช้งาน
การจบงานนั้นสำคัญไม่น้อยไปกว่าการเริ่มงาน การจะได้ผลงานวิดีโอที่สมบูรณ์แบบนั้นต้องตั้งค่าการประมวลผลงานเพื่อเป็นวิดีโอผลลัพธ์ที่เอาไปใช้งานได้ตรงกับสื่อหรือรูปแบบการนำเสนอที่ต้องการ ปัจจุบันมีช่องทางการเผยแพร่เพิ่มมากขึ้น และมีความหลากหลาย แต่ละอย่างมีความเหมาะสมของการตั้งค่าต่างกัน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะกล่าวถึงในบทนี้
2

12
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
(Workshops)
ในบทนี้จะเป็นตัวอย่างการสร้างงานด้วย Sony Vegas Pro ที่นำเครื่องมือต่างๆ มาทำงานเพื่อให้ได้ผลงานที่หลากหลาย และจะกล่าวถึงบางเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ ซึ่งอยู่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้ด้วย
10

13
การผลิตชิ้นงาน
เป็นการประมวลผลความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตจริง
8

     รวม
40