วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

โครงสร้างรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา
วิชา ง 30248 งานวีดีโอ                                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 2                                                                              เวลา 40 ชั่วโมง              จำนวน 1 หน่วยกิต
    ศึกษาหลักการ ความหมาย บทบาทและประโยชน์ของการตัดต่อวิดีโอแบบต่าง ๆ คุณสมบัติและมาตรฐานของวิดีโอ ไฟล์วิดีโอ ระบบโทรทัศน์ กระบวนการตัดต่อวิดีโอ เลือกใช้โปรแกรมและคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับงานการสร้างงานวิดีโอ ศึกษาคำสั่ง เครื่องมือ การใช้งานเบื้องต้น การเขียน scrip   การจัดการเกี่ยวกับโปรแกรม   การจับวิดีโอ การแก้ไขไฟล์วิดีโอ การเพิ่มเทคนิคและสีสันให้กับวิดีโอ การซ้อนวิดีโอ การจัดทำข้อความประกอบในงานตัดต่อวิดีโอ การใส่เสียงประกอบ ตลอดจนการนำไฟล์วิดีโอไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
   ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันเพื่อให้มีเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับ โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ และสามารถสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์ที่บูรณาการกับองค์ความรู้ต่างๆ แล้วนำเสนอข้อมูลอย่างมีประโยชน์ สร้างสรรค์มีจิตสำนึกและความผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
1.          ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวีดีโอ
2.          มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียน scrip ได้
3.          มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นการใช้งาน และส่วนประกอบต่าง ๆ ของของโหมด  Video Studio Editor
4.          ปฏิบัติการเกี่ยวกับการตัดต่อและแก้ไขไฟล์วีดีโอ ( Edit) ได้
5.          ปฏิบัติการเกี่ยวกับการใส่ Effectให้กับคลิปวีดีโอ ได้
6.          ปฏิบัติการใช้เทคนิคการซ้อนภาพ ด้วย Overlay ในรูปแบบต่างๆ ได้
7.          ปฏิบัติการสร้างข้อความให้งานตัดต่อวีดีโอ(Title)ได้
8.          ปฏิบัติการใส่เสียงประกอบให้งานวีดีโอ  (Audio)ได้
9.          ปฏิบัติการเกี่ยวกับการนำผลงานออกไปใช้ในในรูปแบบต่างๆ (Share) ได้
10.      ผลิตชิ้นงานตัดต่อวีดีโอและนำเสนอข้อมูลอย่างมีประโยชน์ สร้างสรรค์ มีจิตสำนึกและความผิดชอบ
รวมทั้งหมด10 ผลการเรียนรู้


โครงสร้างรายวิชา
รหัสวิชา ง 30248   รายวิชา งานวีดีโอ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลำดับ
เนื้อหา
ชิ้นงาน
เวลา/คาบ
หมายเหตุ
1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวีดีโอ
ชิ้นงานในชั้นเรียน
2

2
การเขียน Storybord
ชิ้นงานในชั้นเรียน
4

3
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม
ชิ้นงานในชั้นเรียน
2

4
การตัดต่อและแก้ไขไฟล์วีดีโอ (Edit)
ชิ้นงานในชั้นเรียน
6

5
การใช้ Effect ในงานมัลติมีเดีย
ชิ้นงานในชั้นเรียน
4

6
เทคนิคการช้อนภาพแบบต่างๆ
ชิ้นงานในชั้นเรียน
2

7
การสร้างข้อความให้กับงานวีดีโอ
ชิ้นงานในชั้นเรียน
2

8
การใส่เสียงให้กับงานวีดีโอ
ชิ้นงานในชั้นเรียน
2

9
การ Share
ชิ้นงานในชั้นเรียน
2

10
การผลิตชิ้นงาน
-          วีโอแนะนำตนเอง
-          ภาพยนตร์/หนังสั้น
14

     รวม
40


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น